Informacje o projekcie:

Projekt „Prawo jazdy szansą na pracę” jest realizowany przez AMIGO Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa VIII „Edukacja”, Działanie 6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 r. do 31.12.2023 r.

Adresatami projektu jest 506 osób, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu kodeksu cywilnego województwo zachodniopomorskie, w wieku powyżej 18 r.ż. Wiek minimalny (wynikający z przepisów prawa) dla osób chcących wziąć udział w szkoleniu na prawo jazdy kat. B wynosi 18 lat, dla osób na prawo jazdy kat. C – 21 lat, dla osób na kat. D – 24 lata. W zakresie kat. C i D prawa jazdy, wymogiem jest posiadanie przez kandydata prawa jazdy kategorii B. Do udziału w projekcie będą zapraszane zarówno kobiety jak i mężczyźni. W związku z tym, iż zawód kierowcy jest obecnie bardzo mocno zdominowany przez mężczyzn, a jednocześnie nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu przez kobiety, realizator planuje podjąć działania, aby w grupie docelowej odsetek kobiet był jak największy. Kandydaci do udziału w projekcie muszą wykazać się odpowiednim stanem zdrowia, zgodnie z przepisami szczegółowymi (badania lekarskie na kat. B oraz badania lekarskie i psychologiczne na kat. C i D).

Do projektu przyjmowane będą zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nikt nie będzie dyskryminowany z uwagi na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną i narodowość. Zapraszamy do udziału w projekcie zarówno osoby młode jak i u schyłku ich kariery zawodowej, osoby zamieszkujące obszary miejskie i wiejskie.

Projekt zakłada zdiagnozowanie potrzeb zawodowych oraz przeszkolenie 506 osób w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów, w zależności od indywidualnych predyspozycji zawodowych kandydatów. Po uzyskaniu kwalifikacji osoby te zyskają pewność zatrudnienia w zawodach, w których występuje obecnie ogromny deficyt pracowników. W projekcie założono też próbę przełamania stereotypów i skierowanie szczególnego zaproszenia do udziału w szkoleniu przez kobiety.

Wszyscy uczestnicy projektu będą uczestniczyli w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego, prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa transportu. W ramach tych zajęć, oprócz zdiagnozowania indywidualnych predyspozycji zawodowych poruszone zostaną elementy rozwoju osobistego, planowania ścieżki kariery zawodowej i poruszania się na rynku pracy oraz trening umiejętności psychomotorycznych.

Wartość projektu 1 774 624,80 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1 508 431,08 zł.

Proces rekrutacji będzie odbywał się w siedzibie firmy AMIGO Sp. z o.o., ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin.

Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu w siedzibie firmy AMIGO Sp. z o.o., ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin.

Harmonogram:

Edycja 1: 01.01.2018 – 31.03.2018, termin składania formularzy do 05.01.2018. Lista osób zakwalifikowanych
Edycja 2: 01.04.2018 – 30.06.2018, termin składania formularzy do 16.03.2018
Edycja 3: 01.07.2018 – 30.09.2018, termin składania formularzy do 15.06.2018
Edycja 4: 01.10.2018 – 31.12.2018, termin składania formularzy do 14.09.2018
Edycja 5: 01.01.2019 – 31.03.2019, termin składania formularzy do 14.12.2018
Edycja 6: 01.04.2019 – 30.06.2019, termin składania formularzy do 15.03.2019
Edycja 7: 01.07.2019 – 30.09.2019, termin składania formularzy do 14.06.2019
Edycja 8: 01.10.2019 – 31.12.2019, termin składania formularzy do 13.09.2019
Edycja 9: 01.01.2020 – 31.03.2020, termin składania formularzy do 13.12.2019
Edycja 10: 01.04.2020 – 30.06.2020, termin składania formularzy do 13.03.2020
Edycja 11: 01.07.2020 – 30.09.2020, termin składania formularzy do 12.06.2020
Edycja 12: 01.10.2020 – 31.12.2020, termin składania formularzy do 18.09.2020
Edycja 13: 01.01.2021 – 31.03.2021, termin składania formularzy do 18.12.2020
Edycja 14: 01.04.2021 – 30.06.2021, termin składania formularzy do 19.03.2021
Edycja 15: 01.07.2021 – 30.09.2021, termin składania formularzy do 18.06.2021
Edycja 16: 01.10.2021 – 31.12.2021, termin składania formularzy do 17.09.2021
Edycja 17: 01.01.2022 – 31.03.2022, termin składania formularzy do 17.12.2021
Edycja 18: 01.04.2022 – 30.06.2022, termin składania formularzy do 18.03.2022
Edycja 19: 01.07.2022 – 30.09.2022, termin składania formularzy do 17.06.2022
Edycja 20: 01.10.2022 – 31.12.2022, termin składania formularzy do 16.09.2022
Edycja 21: 01.01.2023 – 31.03.2023, termin składania formularzy do 16.12.2022
Edycja 22: 01.04.2023 – 30.06.2023, termin składania formularzy do 17.03.2023
Edycja 23: 01.07.2023 – 30.09.2023, termin składania formularzy do 16.06.2023

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze projektu lub można pobrać tutaj: REGULAMIN oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W ramach każdej edycji przeszkolimy 12 osób w zakresie kategorii B, 6 osób w zakresie kategorii C oraz 4 osoby w zakresie kategorii D.