INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
AMIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: rodo@amigo.szczecin.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez system informatyczny i w związku z tym mogą zostać przesłane na serwer zewnętrzny. Firma AMIGO Sp. z o.o. posiada stosowną umowę powierzenia danych z firmą udostępniającą serwer a komunikacja z serwerem odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia szkolenia oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia szkolenia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia szkolenia.